5.12.17

Τό Συναξάριον τῆς Κυριακῆς πρὸ τῶν Ἐκλογῶν (τῶν Προπατόρων)

   Εγγιζούσης της Μεγάλης και Δεσποτικής Εορτής των... Εκλογών, παραθέτω από το «Μηναίον της Πολιτικής»*, το περιέχον πάσας τας κινητάς και ακινήτους ακολουθίας αυτής, το επίκαιρο Συναξάρι της Κυριακής των Προπατόρων, εις ψυχικήν και εκλογικήν ωφέλειαν. Έμπνευση, κρηπίς και στερέωμα του μηνολογίου τούτου αποτέλεσε το συναξάρι της Κυριακής προ της Χριστού γεννήσεως. Θου, Κύριε!


Συναξάριον

   Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ Κυριακῇ πρὸ τῶν Εκλογῶν, ἀνάμνησιν ἄγειν ἐτάχθημεν παρὰ τῶν Ἀγίων καὶ θεοφόρων Δημοσιογράφων ἡμῶν, πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος λαῷ εὐαρεστησάντων ζώντων τε καὶ κεκοιμημένων, Πρωθυπουργῶν τε καὶ Προέδρων, ἱδία δέ ἀπὸ μεταπολιτεύσεως ἄχρι τῆς σήμερον, κατὰ γενεαλογίαν, καθῶς τά ΜΜΕ ἡρίθμησαν· ὁμοίως τε καῖ τῶν Βουλευτῶν καὶ τῶν Βουλευτίδων.

   Μνήμη τοῦ Δικαίου καὶ Πατριάρχου Κωνσταντίνου τοῦ «Ἐθνάρχου», τοῦ μακρᾶν τῆς Κύπρου τῷ ὄντι κειμένου καὶ ἀσκήσαντος.

Ὑμνώ θανόντας ζῶν γένους ἀρχηγέτας,
Καὶ τοῦς ἐν δυσὶ ἀξιώμασι ἀναρριχηθέντας.

   Μνήμη τοῦ Ἐνταφιαστοῦ τῆς Γλώσσης Γεωργίου Ράλλη τοῦ Ψευδοῦ, τοῦ μὴ θέλοντος ἀκούειν «οὑ» ὑπὸ τοῦ κοινοῦ.

Στόμα ψευδοῦ ἀποστάζει «γοῦ»,
Χείλη δὲ μωρῶν ἀφίστανται χάριτος,
Τῇ Γλώττῃ κεκομμένῃ, τῇ Παιδεῖᾳ τετελειωμένῃ...

   Μνήμη Ἀνδρέου τοῦ Ὀλετήρος, υἱοῦ Γεωργίου Γέροντος τῆς Δημοκρατίας, τοῦ ἐπωνομαζομένου καὶ Λαοπλάνου.

Βοᾷ Θεῷ σὸν κώμα καὶ ψυχῆς δίχα,
Ὦ πρῶτε νεκρῶν, πρῶτε καὶ σεσωσμένων.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

«ΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΧΡΗΝΑΙ ΜΗΔΕΝ ΦΡΟΝΕΙΝ ΘΝΗΤΟΝ, ΑΛΛΑ ΠΑΝΤ' ΑΘΑΝΑΤΑ» (Ο Άρχων πρέπει τίποτε να μη σκέπτεται ως θνητός, αλλά ως αθάνατος), Βίας ὁ Πριηνεὺς 625-540 π.Χ.

X