5.12.17

Τό Συναξάριον τῆς Κυριακῆς πρὸ τῶν Ἐκλογῶν (τῶν Προπατόρων)

   Εγγιζούσης της Μεγάλης και Δεσποτικής Εορτής των... Εκλογών, παραθέτω από το «Μηναίον της Πολιτικής»*, το περιέχον πάσας τας κινητάς και ακινήτους ακολουθίας αυτής, το επίκαιρο Συναξάρι της Κυριακής των Προπατόρων, εις ψυχικήν και εκλογικήν ωφέλειαν. Έμπνευση, κρηπίς και στερέωμα του μηνολογίου τούτου αποτέλεσε το συναξάρι της Κυριακής προ της Χριστού γεννήσεως. Θου, Κύριε!


Συναξάριον

   Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ Κυριακῇ πρὸ τῶν Εκλογῶν, ἀνάμνησιν ἄγειν ἐτάχθημεν παρὰ τῶν Ἀγίων καὶ θεοφόρων Δημοσιογράφων ἡμῶν, πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος λαῷ εὐαρεστησάντων ζώντων τε καὶ κεκοιμημένων, Πρωθυπουργῶν τε καὶ Προέδρων, ἱδία δέ ἀπὸ μεταπολιτεύσεως ἄχρι τῆς σήμερον, κατὰ γενεαλογίαν, καθῶς τά ΜΜΕ ἡρίθμησαν· ὁμοίως τε καῖ τῶν Βουλευτῶν καὶ τῶν Βουλευτίδων.

   Μνήμη τοῦ Δικαίου καὶ Πατριάρχου Κωνσταντίνου τοῦ «Ἐθνάρχου», τοῦ μακρᾶν τῆς Κύπρου τῷ ὄντι κειμένου καὶ ἀσκήσαντος.

Ὑμνώ θανόντας ζῶν γένους ἀρχηγέτας,
Καὶ τοῦς ἐν δυσὶ ἀξιώμασι ἀναρριχηθέντας.

   Μνήμη τοῦ Ἐνταφιαστοῦ τῆς Γλώσσης Γεωργίου Ράλλη τοῦ Ψευδοῦ, τοῦ μὴ θέλοντος ἀκούειν «οὑ» ὑπὸ τοῦ κοινοῦ.

Στόμα ψευδοῦ ἀποστάζει «γοῦ»,
Χείλη δὲ μωρῶν ἀφίστανται χάριτος,
Τῇ Γλώττῃ κεκομμένῃ, τῇ Παιδεῖᾳ τετελειωμένῃ...

   Μνήμη Ἀνδρέου τοῦ Ὀλετήρος, υἱοῦ Γεωργίου Γέροντος τῆς Δημοκρατίας, τοῦ ἐπωνομαζομένου καὶ Λαοπλάνου.

Βοᾷ Θεῷ σὸν κώμα καὶ ψυχῆς δίχα,
Ὦ πρῶτε νεκρῶν, πρῶτε καὶ σεσωσμένων.

   Μνήμη τοῦ Κρητός Κωνσταντίνου Μαθουσάλα τοῦ «Καλοτύχου», τοῦ ξεφράξαντος ἄπαξ διὰ παντός τήν ἄμπελον ταῦτην.

Βίου πλατυσμὸν εὐχαῖς τρισεγγόνων λαμβάνει,
Κυριακός ἐαυτοῦ πατέρα ἐκμαθὼν σε Κωνσταντίνε.

   Μνήμη τοῦ Δικαίου Ἀαρών Ἀβουρί (ἑλληνιστί δε Σημίτη τοῦ Ἱσκαριώτη), τοῦ ἐπιτελέσαντος τὴν μετοικεσίαν τῶν ἐλληνικών ἀποταμιεύσεων, τοῦ Θαυματουργοῦ.

Ἀβρὸχοις ποσὶ τόν πολιτικόν βίον διαγαγόντι,
Οὑ μόνον κορωναϊκῶν, ἀλλὰ καὶ θρούμπων ἐλιῶν, στολισμόν φέρει.

   Μνήμη τοῦ ὁσίου Κωνσταντίνου τοῦ Βατοπεδινοῦ -τό γένος ἔλκοντος ἐκ τοῦ πρεσβυτέρου Κωνσταντίνου «Ἐθνάρχου»- τοῦ Ταπεινοῦ καὶ τά μάλα Σεμνοῦ.

Ὀφθεὶς Ἀβουρί τῇ ἀληθείᾳ μέγιστος ἐκ τῆς ἐλπίδος,
Πολλοῖς ἑνῆκε ζῆλον εἰς τήν ἐλπίδα.

   Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ Ἄληστος Μνήμη τοῦ Jeffrey Mineiko - Papandreou υἱοῦ Λαοπλάνου, τοῦ καὶ Ψυχοπαθοῦς ἀποκληθέντος ὑπὸ Ἀββὰ Σαρκοζί, ποιητοῦ τοῦ Μνημονίου.

Τῇ ἀπιστίᾳ ἀπειργάσατο δικαιοσύνην, ἀπέτυχεν ἐπαγγελιῶν, οὑδὲ ἔφραξε στόματα λεόντων,
Ὡσαύτως δὲ προδοσίας πείραν ἔλαβεν, οὑχὶ δὲ δεσμῶν τε καὶ φυλακῆς.

  Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ Μνήμη τοῦ -ὑπὸ πάντων τῶν ἐν τῇ Βουλῆ Γραικύλων- εἱς πρωθυπουργόν προχειρισθέντος, Λουκᾶ τοῦ Παπαδῆμου, τοῦ «Κομήτου».

Γράφων παλαιῶν τοὺς ἐπ' ἀλλήλων τόκους,
ΔΝΤ αἰσχροῦ αἰσχρότερος ὢν ὑπηρέτης.

  Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ Μνήμη Ἀντωνίου τοῦ Σαμαρείτου, ἐφ' οὗ τῆς βασιλείας ἐγένετο ἡ Ἔξοδος ἐκ τοῦ Μνημονίου. Εἱς πολλὰ ἔτη Δέσποτα!

Ἐγνώρισας ἐν τοῖς λαοῖς τὴν δύναμίν σου,
Καὶ εἶπας· Νῦν ἡρξάμην· αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς Δεξιᾶς ἐν Ἐλλάδι.

   Ταῖς Αὐτῶν καὶ τοῖς ἐπιγενομένοις Αὐτῶν, ἀνοησίαις τε καὶ προδοσίαις, ὁ Θεός, ἐλέησον, καὶ ἀπάλλαξον ἡμᾶς. Ἀμῆν.

Σημειώσατε ότι επίκειται εμπλουτισμός του ως άνωθι συναξαρίου και με άλλους μετά Χριστόν... προφήτας!

*Μηναίο (συνήθως στον πληθυντικό, τα Μηναία). Δώδεκα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας (ένα για κάθε μήνα), που περιέχουν Τροπάρια και Κανόνες για τον Εσπερινό και τον Όρθρο των ακινήτων Εορτών, καθώς και τους βίους των Αγίων που εορτάζουν κάθε ημέρα. Λέγεται και Μηνολόγιο.
Υ.Γ.1 Η παρούσα ανάρτηση μόνο σκοπό έχει να σατυρίσει την από ετών πολλών επικρατούσα πολιτική φαυλότητα και σε καμία περίπτωση να μειώσει λόγους, πράξεις, έργα και... μακέτα που ωφέλησαν τον ελληνικό λαό και που θα μπορούσαν να έχουν γίνει από έναν αυτόματο πιλότο ή να έχουν φυτρώσει... προϊόντος του χρόνου!
Υ.Γ.2  Για την επόμενη Κυριακή, ανήμερα της Εορτής των Εκλογών, έχει ήδη ετοιμαστεί η παρουσίαση του ευαγγελίου της Εορτής από παλαιότερο έτος...
_Ἐπιμέλεια Συναξαρίου ὑπὸ babiscoόk τοῦ Ὑμνογράφου 5-1-2015_

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

«ΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΧΡΗΝΑΙ ΜΗΔΕΝ ΦΡΟΝΕΙΝ ΘΝΗΤΟΝ, ΑΛΛΑ ΠΑΝΤ' ΑΘΑΝΑΤΑ» (Ο Άρχων πρέπει τίποτε να μη σκέπτεται ως θνητός, αλλά ως αθάνατος), Βίας ὁ Πριηνεὺς 625-540 π.Χ.

X